Bericht uit de Gymzaal no 3 – januari 2023

Nieuws uit de Gymzaal # 3

januari 2023

Laat het ons weten op info@lokaalvoedseldenhaag.nl als je deze nieuwsbrief voortaan rechtstreeks in je mailbox wilt ontvangen.

Doe ons een plezier: stuur hem door naar mensen waarvan je denkt dat ze hem interessant vinden.

Op dit mailadres kun je ook altijd terecht met suggesties en vragen omtrent de Gymzaal.

Op naar 2023!       

We wensen al onze lezers een heel mooi, inspirerend en voedend 2023

Dit wordt het jaar waarin de Gymzaal een metamorfose zal ondergaan. Na de verbouwing kunnen we eindelijk een ruimte bieden waarin het – ook met koud weer – fijn samenkomen, samen koken, samen eten is. Dan kunnen we echt het bruisende voedsellokaal worden waar we handen en voeten geven aan de voedseltransitie. Met en voor mensen uit onze directe omgeving, maar hopelijk voor de stad als geheel. Wij hebben er veel zin in. Laat het ons weten als je mee wilt helpen.

De verbouwing toegelicht

In de vorige nieuwsbrief konden jullie het voorlopig ontwerp zien. Op 26 november gaf onze architecte, Corine Keus, een toelichting op de verbouwingsplannen in de Gymzaal. Het was een mooie gelegenheid om vragen te stellen voor de 14 mensen die eropaf waren gekomen. Op 31 januari bespreekt de verbouwingsgroep het Definitieve Ontwerp met Corine. Vragen over de verbouwing kun je altijd richten aan verbouwing@degymzaal.org.

Duurzame kerstmarkt op 10 december

Een primeur in de Gymzaal: een anders-dan-alle-andere kerstmarkt. Onder het genot van heerlijke veganistische en gewone chocolademelk van Ugo en zelfgebakken veganistische kerststol van Pascal (het recept kun je vinden op onze Facebook pagina), konden mensen kleren uit de weggeefwinkel uitzoeken, van Josine leren hoe ze zelf kombucha konden maken, door Sander gemaakte wijn van duinbessen proeven en de mooie handgemaakte zeepjes van Andrea, keramiek van Marjolein of energiebesparende pannenmanden van Marijke kopen.

Bij voldoende belangstelling is er op zaterdagmiddag 18 maart weer een duurzame markt.

Heb je praktische tips om duurzamer te leven en wil je die graag demonstreren? Heb je zelfgemaakte dingen die je graag wilt verkopen (tegen een kleine vergoeding voor de Gymzaal)?  Stuur snel een mail naar info@lokaalvoedseldenhaag.nl

Conscious Kitchen: een gezellige gemeenschap die voedsel redt

Elke woensdagmiddag rijden er twee bakfietsen van Conscious Kitchen naar de Haagse markt. Daar hebben ze afgesproken met een aantal marktkooplui dat de overgebleven groenten niet vernietigd, maar apart gezet worden. Die geredde groenten brengen ze vervolgens naar de Gymzaal. Op donderdagmiddag rond een uur of vier gaat de kookploeg aan de slag. In een paar uur toveren zij dan een veganistische drie-gangen maaltijd op tafel. Tussen de 50 en 80 mensen schuiven aan en betalen het luttele bedrag van € 6,50 pp. De meeste vrijwilligers zijn (internationale) studenten – maar iedereen is welkom om mee te komen eten. Op donderdag 26 januari koken ze de eerste maaltijd van 2023. Vooraf aanmelden is niet nodig. De deuren openen om 18.45. Schuif lekker aan!

Deze film laat het allemaal heel mooi zien: https://vm2022.visualmethods.nl/film-page/

Tot gauw in de Gymzaal!

News from the Gymzaal # 3

January 2023

If you want to receive this newsletter in your mailbox from now on, send us an email  info@lokaalvoedseldenhaag.nl

Please do us a favour and share this newsletter with others.

You can always write to this email address with any suggestions or questions about the Gymzaal

2023 here we come!

We wish all our readers a beautiful, happy and inspiring 2023

This will be the year of metamorphosis for the Gymzaal. After the renovation we will finally be able to offer a comfortable space for gathering, cooking and eating together – no matter what the weather is like. We can then become THE place for people working on the transition to a healthier food system. With and for our ‘neighbours’, but hopefully also for The Hague as a whole. We are looking forward to it. Let us know if you want to help.

Info session on the renovation

In the previous newsletter we shared the preliminary design. On Saturday 26 November, our architect Corine Keus, explained the renovation plans in more detail to anyone who was interested. It was a good opportunity for questions – the 14 people who showed up were quite excited. On 31 January the renovation group will be reviewing the final design. If you have any questions about the renovation you can write to verbouwing@degymzaal.org.

The sustainable Christmas market on 10 December

A first in the Gymzaal: a very unusual Christmas market. While they enjoyed vegan and regular hot chocolate made by Ugo and vegan Christmas bread baked by Pascal (you can find the recipe on our Facebook page), the visitors could pick up some nice clothes from the Weggeefwinkel, learn how to make Kombucha from Josine, taste wine that Sander made of dune berries or buy soap made by Andrea, beautiful ceramic items crafted by Marjolein and energy saving pan baskets made by Marijke.  

If there is sufficient interest we will organise another sustainable market place on Saturday afternoon 18 March.

Would you like to demonstrate the things you do to live more sustainably? Or do you have things you make yourself that you would like to sell (against a small fee to the Gymzaal)? Do let us know as soon as possible by mailing to info@lokaalvoedseldenhaag.nl

Conscious Kitchen: een community that saves food.

Every Wednesday afternoon Conscious Kitchen’s two cargo bikes go to the Hague market. There they pick-up leftover vegetables that otherwise would have been destroyed. The veggies that they have saved are then transported to the Gymzaal. On Thursday afternoon the cooking team – mostly consisting of (international) students – gets going. Within a few hours they produce a three-course vegan meal for some 50-80 people, charging a mere

€ 6,50 per meal. Everyone, student or not, old or young, is welcome to join. On Thursday 26 January they will cook the first meal of 2023. Doors open at 18.45.

This nice film shows the full story:  https://vm2022.visualmethods.nl/film-page/

See you soon in the Gymzaal!

Bericht uit de Gymzaal no 2 – Oktober 2022

English version still in the making

Dit is de tweede nieuwsbrief uit de Gymzaal.

Laat het ons weten op info@lokaalvoedseldenhaag.nl als je deze nieuwsbrief voortaan rechtstreeks in je mailbox wilt ontvangen.

Doe ons een plezier: stuur hem door naar mensen waarvan je denkt dat ze hem interessant vinden.

Op dit mailadres kun je ook altijd terecht met suggesties en vragen omtrent de Gymzaal.

De voorbereiding van de verbouwing loopt voorspoedig

In onze eerste nieuwsbrief (die kun je hier vinden) vertelden we je over de verbouwingsgroep die we hebben gevormd en hoe die Corine Keus als architect had geselecteerd. Inmiddels zijn er drie werksessies geweest en daar zijn een schetsontwerp, een elementenbegroting en een voorlopige planning uit voortgekomen. Wij in de verbouwingsgroep zijn erg blij met het ontwerp. Hieronder zie je het ontwerp dat we in onze bijeenkomst op 25 oktober hebben besproken.

We nodigen iedereen uit op 26 november om 13.30. Dan zal Corine het ontwerp toelichten en vertellen hoe het tot stand is gekomen. Tegen die tijd zal de planning verder aangescherpt zijn. Zoals het er nu naar uit ziet zal de verbouwing plaatsvinden van juni – september 2023. Dan is de Gymzaal helemaal dicht!

Nog dit jaar gaan een paar handige mensen het ‘glas’ (is een soort plastic) in de voorgevel vervangen door dubbel glas. Dan is het eerste stukje verduurzaming een feit.  Als de grote verbouwing klaar is zullen we nog veel meer handige mensen nodig hebben om deFonds 1818 heeft al jaren geleden een subsidie toegezegd om de verbouwing deels te financieren.  Daar zijn we heel dankbaar voor, maar het zal helaas niet genoeg zijn. We zullen daarom flink aan de bak moeten met fondsenwerving. Suggesties voor loketten waar we aan kunnen kloppen zijn altijd welkom.

Klankbordgroep in wording

Monika Klara, die al sinds jaar en dag betrokken is bij de Gymzaal en daar de Weggeefwinkel onder haar hoede heeft, is bezig met het vormen van een klankbordgroep van gebruikers van de Gymzaal. Met die groep gaan we uitzoeken hoe we van de Gymzaal een bruisende plek kunnen maken en hoe we de organisatie(vorm) het beste kunnen laten aansluiten bij waar we voor staan: van onderop bijdragen aan de voedseltransitie. Wat ons betreft betekent dat: transparantie en veel betrokkenheid van iedereen die de Gymzaal gebruikt.

Oproep: duurzame inspiratie markt

Op zaterdag 10 december willen we de Gymzaal omtoveren in een duurzame inspiratie markt.

Met welke duurzame ideeën of producten wil jij anderen inspireren? Meld je aan zodat we – aansluitend aan de verpakkingsvrije winkel van Lekkernassûh – een duurzaam feestje kunnen bouwen. Wij zorgen voor lekkere hapjes en drankjes.

Hoe kun jij meedoen?

.. en meld je aan voor deze nieuwsbrief of stuur hem door naar je vrienden

News from the Gymzaal # 2 November 2022

If you want to receive this newsletter in your mailbox from now on, send us an email  info@lokaalvoedseldenhaag.nl

Please do us a favour and share this newsletter with others.

You can always write to this email address with any suggestions or questions about the Gymzaal

Good progress in preparing the renovation

In our first newsletter (which you can find here) we told you about the renovation group we formed and how we selected Corine Keus as our architect. Since then we have had three meetings which have resulted in a preliminary design, budget and planning. The renovation group is very pleased with the result. Below is the design that we discussed on 25 October.

We invite anybody who is interested in the Gymzaal to join us on Saturday 26 november at 13.30. Corine will explain the design itself, the process that led to it and the choices we made. According to the current plans the renovation will be done between June and September  2023. The Gymzaal will be closed during that period.

Before the end of the year a few handy people will be replacing the windows in the front with double glazing. We hope to start saving a bit of energy this winter.  When the main renovation is done, we will need a lot more people to help with carpentry, painting etc. 

Fonds 1818, a local charity, has committed a substantial amount of money to support the renovation. We are extremely grateful to them, but it won’t be enough to do what needs to be done. We will need to do some serious fundraising. If you know of any potential sources (preferably gifts, but we may need loans as well), do let us know. 

Forming a sounding board

Monika Klara, who has been part of the community around the Gymzaal for a long time and who is responsible for the Weggeefwinkel (the corner with free clothes, books, toys etdc.), is currently forming a sounding board. Anybody who wants to be more actively involved with the Gymzaal or who actually uses it is invited to join this group. The sounding board group will figure out how to make the Gymzaal into a vibrant home for our community. It will also come up with ideas on how to ensure that the way we are organised is well aligned with what we stand for: contributing tot he (food)transition from the grassroots up. For us that means: transparency and a lot of involvement by the community.

Call for ideas: sustainable inspiration meet-up

On Saturday 10 December we want to turn the Gymzaal into a sustainable inspiration meet-up. 

With which sustainable products or ideas would you like to inspire others? Let us know, so that we can build a sustainability party right after the Lekkernassûh package-free shop. 

We will take care of the bites and drinks.

Hoe kun jij meedoen?

..and subscribe to this newsletter and share it with your friends!

Bericht uit de Gymzaal no 1 – juli 2022

English version below

Dit is de eerste nieuwsbrief met wetenswaardigheden uit de Gymzaal.

Laat het ons weten op info@lokaalvoedseldenhaag.nl als je deze nieuwsbrief voortaan rechtstreeks in je mailbox wilt ontvangen.

Op dit adres kun je ook altijd terecht met suggesties en vragen omtrent de Gymzaal.

Officiële zaken

Op 29 maart tekenden Frans van der Steen (toenmalig voorzitter van de Stichting Lokaal Voedsel Den Haag) en Rebekka van Roemburg (secretaris) bij de notaris voor de overdracht. Dankzij gulle leninggevers is de de Gymzaal nu eindelijk van ons!

Precies een maand later zwaaiden we Frans uit als voorzitter tijdens een kleine non-alcoholische borrel in de Gymzaal. In juni trad Marijn Braadbaart toe tot het inmiddels driekoppige bestuur. Tim Hummel is de penningmeester. We zijn nog op zoek naar een vierde bestuurslid. Idealiter zou dit iemand zijn die goed is met communicatie, zodat zij of hij wellicht de volgende nieuwsbrief kan schrijven. Heb je interesse? Meld je bij info@lokaalvoedseldenhaag.nl

Voedsel verbindt

De Gymzaal wilde graag iets doen voor enkele van de vele Oekraïense vluchtelingen. Lekkernassûh deelneemster Yuliya Mysyuk, die zelf uit Oekraïne komt, organiseerde op zondag 24 april (Orthodox Pasen) met een stel vrijwilligers een Paasdiner met en voor  Oekraïense vluchtelingen. Er werd zelfs aandacht aan besteed in het RTL nieuws (op minuut 3:20) https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/5304062/rtl-nieuws-1930-uur

Verbouwen

Eén van de grote uitdagingen waar we nu voor staan is om vóór 1 april 2024 de Gymzaal zo te verbouwen dat die (a) voldoet aan het bouwbesluit (dat behelst een groot aantal wettelijke normen over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid/toegankelijkheid en duurzaamheid), (b) multifunctioneel is en (c) zo duurzaam mogelijk. Vijf jaar geleden, toen er voor het eerst sprake van was dat we de Gymzaal zouden kunnen kopen, was er al veel werk verricht. Er was een visie ontwikkeld en er waren ontwerpen gemaakt op basis waarvan we de omgevingsvergunning konden aanvragen. Op dat werk van toen willen we voortbouwen, maar het is nog geen kant en klaar plan. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een architect die ons kan helpen om een goed plan te maken waarvoor we financiering kunnen vinden en die vervolgens de hele verbouwing kan begeleiden.

Op 21 mei hadden we een eerste sessie met gebruikers van de Gymzaal om de visie en huidige gebruikersbehoeften in kaart te brengen. Daarna heeft deze verbouwingsgroep de voorstellen van vier architecten beoordeeld. Drie van de architecten gaven een presentatie en beantwoordden onze vragen. We hebben vervolgens unaniem gekozen voor Corine Keus. Zij heeft meer dan twintig jaar ervaring in transformatie van stedelijke gebouwen, tevens met behulp van de gebruikers. Een aansprekend voorbeeld van haar werk is de New Farm, het gebouw aan de Televisiestraat,  waar onder andere de Haagse Zwam zijn lekkere oesterzwammen kweekt, Liselotte haar heerlijke brood bakt en Jitske Bloemsma de coöperatie www.goedetendenhaag.nl heeft opgezet.

Maquette gemaakt door Eline Hoftiezer

De voorlopige verbouwingsgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Conscious Kitchen Joëlle van de Sande), Lekkernassûh en de verpakkingsvrije winkel (Debbie Collins, Sara Rodney, Brian Eisenburger, Sander Westerduin), beheerder van de Gymzaal (Sytske Roskam), Monika Seyfried (Weggeefwinkel), Michael Tjia (een geïnteresseerde LN deelnemer) en Marijn en Rebekka uit het bestuur van de Gymzaal. Andere gebruikers die willen meedenken, kunnen zich nog aansluiten bij de groep. Laat het ons weten op info@lokaalvoedseldenhaag.nl.

In deze nieuwsbrief gaan we je in de toekomst op de hoogte houden hoe de plannen vorderen.  Tot gauw!

Message from the Gymzaal # 1 July 2022

This is the first newsletter from the Gymzaal

If you want to receive it in your mailbox from now on, send us
an email info@lokaalvoedseldenhaag.nl

You can always write to this email address with any suggestions or questions about the Gymzaal

Official matters

On 29 March 2022, Frans van der Steen (then chairman of the Stichting/Foundation Lokaal Voedsel Den Haag) and Rebekka van Roemburg (secretary) signed on the dotted line for the transfer of the Gymzaal from the municipality. Thanks to generous lenders in our community the building finally belongs to us.

Having taken us to this point Frans felt it was time to move on. Exactly a month later we said farewell to Frans at a small party at the Gymzaal. In June, Marijn Braadbaart, joined as the new chairman. Tim Hummel is our treasurer. We are very keen to have at least one other person join the board of the foundation. Ideally that someone should have an affinity with communication, so that she or he can maybe write the next newsletter. Are you interested? Please let us know at info@lokaalvoedseldenhaag.n!

Food unites and connects

The Foundation was keen to do something for some of the many Ukrainian refugees now staying in The Hague. Lekkernassûh participant Yuliya Mysyuk, originally from Ukraine herself, organized an (Orthodox) Easter dinner with and for Ukrainians and volunteers on 24 April. The event even made it to the Dutch news (at 3:20) https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/5304062/rtl-nieuws-1930-uur

Renovation!

One of the key challenges we are now facing is to make sure that before 1 April 2024, the Gymzaal is renovated in such a way that (a) it meets Dutch building standards, (b) it is multifunctional and supports our activities and (c) it is as sustainable as possible. Five years ago, when we were first offered the building, a lot of work was done. A vision was developed and sketches were made. On that basis we got a building permit. However, our needs have changed somewhat and there is no cut and dried plan yet. That is why we went looking for an architect who could help us make a solid plan which we can use to get further funding and who can subsequently supervise the renovation work.

Op 21 mei hadden we een eerste sessie met gebruikers van de Gymzaal om de visie en huidige gebruikersbehoeften in kaart te brengen. Daarna heeft deze verbouwingsgroep de vOn 21 May, we held a first session with users of the Gymzaal to map out the vision and current user needs. After that this renovation group has reviewed the proposals submitted by four architects. Three of them gave a presentation and answered our many questions. We unanimously selected Corine Keus. She has more than 20 years of experience in transforming urban buildings, working closely with the users. A nice example of her work is the New Farm. The building where the Haagse Zwam grows the oyster mushrooms we sell on Wednesdays, where Liselotte bakes her wonderful bread and where Jitske Bloemsma started her cooperative www.goedetendenhaag.nl

Maquette made by Eline Hoftiezer

DThe current renovation group consists of representatives of Conscious Kitchen (Joëlle van de Sande), Lekkernassûh and the package free shop (Debbie Collins, Sara Rodney, Brian Eisenburger, Sander Westerduin), caretaker of the Gymzaal (Sytske Roskam), Monika Seyfried (Weggeefwinkel), Michael Tjia (an interested LN member) and Marijn and Rebekka from the board of the Gymzaal. Other (potential) users who want to play an active role in this process can still join the group. Let us know at info@lokaalvoedseldenhaag.nl.

Through these newsletters we are going to keep you posted about all developments at the Gymzaal.

Goed nieuws over vergunning, koop en verbouw

Koop gymzaal

Om Voedsellokaal De Gymzaal te kunnen kopen van de gemeente is een vergunning nodig om deze te mogen verbouwen. Die is er nu eindelijk. De bezwaartermijn loopt af op 9 maart 2020.

De afgelopen weken waren we in gesprek met de gemeente over de koop en de erfpacht. Daar is uitgekomen dat de prijs inclusief overdrachtsbelasting € 93.435,45 is. De jaarlijkse erfpacht is € 558,70.

Er zijn toezeggingen van mensen binnen onze voedselgemeenschap voor in totaal een bedrag van € 80.000,- aan leningen en er is € 1.650,- aan donaties binnengekomen. Omdat we € 100.000,- willen lenen voor de koop en nog bijkomende kosten willen we nog toezeggingen voor € 20.000,-. Dat is zeker haalbaar. Help mee, we zijn er bijna!!

Wat echt geweldig is, is dat Fonds 1818 € 88.000,- heeft toegezegd voor de verbouw van ons voedsellokaal. Daarmee kunnen een aantal belangrijke basisvoorzieningen gerealiseerd worden zoals een nooduitgang, goed sanitair, muurverwarming met warmtepomp, een ruime aparte keuken en een koelcel.

Zo snel mogelijk na de geplande koop op 1 juni 2020 willen we aan die verbouwing beginnen. Dat willen we doen op een manier dat alle activiteiten door kunnen blijven gaan.

Veel gestelde vragen

Is er al een leenovereenkomst?

Ja die is er. Het is een renteloze lening die recht geeft op gratis toegang tot het feest met maaltijd van de Volkskeuken om de koop te vieren plus een jaarlijks voedselpakket van Lekkernassûh. Het is ook mogelijk dat iemand meerdere malen € 5.000,- uitleent. De bedoeling is dat de lening op 1 mei ingaat.

Klik hier voor meer informatie over de leenovereenkomst.

Als je van plan bent om een lening voor de verkoop te verstrekken, laat dit dan via e-mail weten. Zie contactgegevens hieronder.

Kan ik nog een donatie doen?

Elk bedrag is van harte welkom, maar bij donaties van € 250,- of meer krijgt de donateur gratis toegang tot het feest met een maaltijd van de Volkskeuken om de koop te vieren en eenmalig een groentenpakket van Lekkernassûh. Donaties kunnen tot medio mei gedaan worden op NL92 SNSB 0946 2821 96 tnv Stichting Lokaal Voedsel Den Haag ovv ‘Donatie Gymzaal’ plus de naam en de e-mail van de donateur.

Waarom heb ik nog niets gehoord sinds ik heb laten weten een leenovereenkomst te willen afsluiten of ik een donatie heb gegeven?

Het probleem was dat we tot dinsdag 25 februari 2020 in gesprek waren met de gemeente over de koop en de erfpacht en er dus nog geen duidelijkheid was. We hadden al eerder bedankjes willen verzenden, maar dat is door de drukte niet gelukt. We zijn ontzettend blij met de toezeggingen voor leningen en donaties die het mogelijk maken door te gaan met alle activiteiten in de Gymzaal.

De uitdaging waar we nog voor staan

Er is heel veel werk verzet om de koop mogelijk te maken, maar er is nog veel werk te verzetten. De verbouwing moet georganiseerd worden. Maar dat is zeker niet het enige. Het is vooral belangrijk dat er meer activiteiten in De Gymzaal gaan plaatsvinden. De verhuur moet goed geregeld worden. De handen moeten uit de mouwen voor het opknappen van ons voedsellokaal. Bijvoorbeeld door de muren met leem te stucken, door wat timmerwerk en het verven van houtwerk.

En we zoeken nog een bestuurslid (penningmeester).

Het kost je niet veel tijd en je draagt zo bij om ons van ons voedsellokaal een bruisend trefpunt te maken.

Wil je hierover meedenken of wil je meewerken Laat dit weten aan onze voorzitter:  Frans van der Steen, fvdsteen@ziggo.nl 06-13936766

Koop en toekomst van ons Voedsellokaal De Gymzaal, verslag 27 november

Verslag van de informatieavond van 27 november 2019

De bijeenkomst over de koop en toekomst van de Gymzaal was een goed bezochte, inspirerende avond. Duidelijk werd hoe succesvol de activiteiten zoals Lekkernassûh, de Volkskeuken en The Concious Kitchen zijn en wat een rijke geschiedenis en verhaal daar achter zit om met elkaar de voedselketen duurzamer en gezonder te maken. En hoe voedsel mensen met elkaar verbindt. Duidelijk werd ook dat als we met al deze activiteiten door willen gaan en van ons voedsellokaal een van bruisend centrum en transitie werkplaats willen maken, we in 2020 het nodige werk te verzetten hebben.

De 100.000 euro voor de koop en fondsen voor de verbouwing zullen bij elkaar gebracht moeten worden en meer activiteiten worden opgezet. En het bestuur van de Stichting Lokaal Voedsel Den Haag – verantwoordelijk om dit met jullie tot een goed einde te brengen – zal versterkt moeten worden.

Daarom deze oproep:
* Binnenkort wordt een leenovereenkomst die we aan iedereen die geïnteresseerd is toesturen. De datum waarop de lening ingaat is 1 mei 2020.
* Wie wil een donatie aan onze stichting doen: NL92 SNSB 0946 2821 96 tnv Stichting Lokaal Voedsel Den Haag ovv ‘Donatie Gymzaal’?
* Wie wil meedenken over fondsenwerving en/of nieuwe activiteiten?
* Wie wil helpen De Gymzaal op te knappen bijvoorbeeld met verf- of timmerwerk?
* Wie wil zitting nemen in het bestuur van de Stichting? De post penningmeester is vacant.

Laat weten of je wil meewerken en stuur ons je antwoord;
Frans van der Steen/ fvdsteen@ziggo.nl/ 06-139 367 66

Uitgebreid verslag van de avond vind je hier:
Verslag infoavond Gymzaal 27 nov 2019 (link opent pdf)

 

Help je mee? Samen kopen we de Gymzaal

Onze droom
We willen de Gymzaal van de gemeente kopen. Als die van ons is, gaan we het pand verbouwen met goede toiletten, een grote keuken, een koelcel en lekkere stoelen; kortom een plek waar je je thuis voelt. Daarna heet het Voedsellokaal De Gymzaal en kunnen er naast de markt van Lekkernassûh en de maaltijden van Volkskeuken allerlei voedselinitiatieven en gemeenschapsactiviteiten plaatsvinden zoals meer markten en maaltijden, kookworkshops, lezingen, ruilmarkten enzovoort. De Gymzaal wordt zo het hart van het lokale voedsel in Den Haag. Een broedplaats van voedselinitiatieven. Dat is onze droom.

Waar staan we nu?
Na jaren gedoe krijgen we binnenkort de vergunning voor de exploitatie en verbouwing. We moeten binnen een half jaar het aankoopbedrag van 100.000 euro bij elkaar brengen.

Wat vragen we van jou?
* Een donatie van € 250,-. Dat mag ook best wat meer zijn. Bankrek: NL92 SNSB 0946 2821 96 t.n.v de Stichting Lokaal Voedsel Den Haag.
Je bent Vriend van de Gymzaal en krijgt een groentepakket van Lekkernassûh, een maaltijd van de Volkskeuken en toegang tot het vrienden en mede-eigenaarfeest in april 2020.
* Een aandeel in de vorm van een lening van € 5000,- of meer.
Je bent mede-eigenaar van de Gymzaal en krijgt vijf groentepakketten en vijf maaltijden van de Volkskeuken plus toegang tot het vrienden en mede-eigenaarfeest. Voor het gebruik van de Gymzaal voor jouw initiatieven betaal je een vergoeding die lager is dan de officiële huur.

Meedoen?
Kom naar de informatieavond op woensdag 27 november om 20.00u in De Gymzaal. Daar lichten we alles verder toe.