Bericht uit de Gymzaal no 1 – juli 2022

English version below

Dit is de eerste nieuwsbrief met wetenswaardigheden uit de Gymzaal.

Laat het ons weten op info@lokaalvoedseldenhaag.nl als je deze nieuwsbrief voortaan rechtstreeks in je mailbox wilt ontvangen.

Op dit adres kun je ook altijd terecht met suggesties en vragen omtrent de Gymzaal.

Officiële zaken

Op 29 maart tekenden Frans van der Steen (toenmalig voorzitter van de Stichting Lokaal Voedsel Den Haag) en Rebekka van Roemburg (secretaris) bij de notaris voor de overdracht. Dankzij gulle leninggevers is de de Gymzaal nu eindelijk van ons!

Precies een maand later zwaaiden we Frans uit als voorzitter tijdens een kleine non-alcoholische borrel in de Gymzaal. In juni trad Marijn Braadbaart toe tot het inmiddels driekoppige bestuur. Tim Hummel is de penningmeester. We zijn nog op zoek naar een vierde bestuurslid. Idealiter zou dit iemand zijn die goed is met communicatie, zodat zij of hij wellicht de volgende nieuwsbrief kan schrijven. Heb je interesse? Meld je bij info@lokaalvoedseldenhaag.nl

Voedsel verbindt

De Gymzaal wilde graag iets doen voor enkele van de vele Oekraïense vluchtelingen. Lekkernassûh deelneemster Yuliya Mysyuk, die zelf uit Oekraïne komt, organiseerde op zondag 24 april (Orthodox Pasen) met een stel vrijwilligers een Paasdiner met en voor  Oekraïense vluchtelingen. Er werd zelfs aandacht aan besteed in het RTL nieuws (op minuut 3:20) https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/5304062/rtl-nieuws-1930-uur

Verbouwen

Eén van de grote uitdagingen waar we nu voor staan is om vóór 1 april 2024 de Gymzaal zo te verbouwen dat die (a) voldoet aan het bouwbesluit (dat behelst een groot aantal wettelijke normen over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid/toegankelijkheid en duurzaamheid), (b) multifunctioneel is en (c) zo duurzaam mogelijk. Vijf jaar geleden, toen er voor het eerst sprake van was dat we de Gymzaal zouden kunnen kopen, was er al veel werk verricht. Er was een visie ontwikkeld en er waren ontwerpen gemaakt op basis waarvan we de omgevingsvergunning konden aanvragen. Op dat werk van toen willen we voortbouwen, maar het is nog geen kant en klaar plan. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een architect die ons kan helpen om een goed plan te maken waarvoor we financiering kunnen vinden en die vervolgens de hele verbouwing kan begeleiden.

Op 21 mei hadden we een eerste sessie met gebruikers van de Gymzaal om de visie en huidige gebruikersbehoeften in kaart te brengen. Daarna heeft deze verbouwingsgroep de voorstellen van vier architecten beoordeeld. Drie van de architecten gaven een presentatie en beantwoordden onze vragen. We hebben vervolgens unaniem gekozen voor Corine Keus. Zij heeft meer dan twintig jaar ervaring in transformatie van stedelijke gebouwen, tevens met behulp van de gebruikers. Een aansprekend voorbeeld van haar werk is de New Farm, het gebouw aan de Televisiestraat,  waar onder andere de Haagse Zwam zijn lekkere oesterzwammen kweekt, Liselotte haar heerlijke brood bakt en Jitske Bloemsma de coöperatie www.goedetendenhaag.nl heeft opgezet.

Maquette gemaakt door Eline Hoftiezer

De voorlopige verbouwingsgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Conscious Kitchen Joëlle van de Sande), Lekkernassûh en de verpakkingsvrije winkel (Debbie Collins, Sara Rodney, Brian Eisenburger, Sander Westerduin), beheerder van de Gymzaal (Sytske Roskam), Monika Seyfried (Weggeefwinkel), Michael Tjia (een geïnteresseerde LN deelnemer) en Marijn en Rebekka uit het bestuur van de Gymzaal. Andere gebruikers die willen meedenken, kunnen zich nog aansluiten bij de groep. Laat het ons weten op info@lokaalvoedseldenhaag.nl.

In deze nieuwsbrief gaan we je in de toekomst op de hoogte houden hoe de plannen vorderen.  Tot gauw!

Message from the Gymzaal # 1 July 2022

This is the first newsletter from the Gymzaal

If you want to receive it in your mailbox from now on, send us
an email info@lokaalvoedseldenhaag.nl

You can always write to this email address with any suggestions or questions about the Gymzaal

Official matters

On 29 March 2022, Frans van der Steen (then chairman of the Stichting/Foundation Lokaal Voedsel Den Haag) and Rebekka van Roemburg (secretary) signed on the dotted line for the transfer of the Gymzaal from the municipality. Thanks to generous lenders in our community the building finally belongs to us.

Having taken us to this point Frans felt it was time to move on. Exactly a month later we said farewell to Frans at a small party at the Gymzaal. In June, Marijn Braadbaart, joined as the new chairman. Tim Hummel is our treasurer. We are very keen to have at least one other person join the board of the foundation. Ideally that someone should have an affinity with communication, so that she or he can maybe write the next newsletter. Are you interested? Please let us know at info@lokaalvoedseldenhaag.n!

Food unites and connects

The Foundation was keen to do something for some of the many Ukrainian refugees now staying in The Hague. Lekkernassûh participant Yuliya Mysyuk, originally from Ukraine herself, organized an (Orthodox) Easter dinner with and for Ukrainians and volunteers on 24 April. The event even made it to the Dutch news (at 3:20) https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/5304062/rtl-nieuws-1930-uur

Renovation!

One of the key challenges we are now facing is to make sure that before 1 April 2024, the Gymzaal is renovated in such a way that (a) it meets Dutch building standards, (b) it is multifunctional and supports our activities and (c) it is as sustainable as possible. Five years ago, when we were first offered the building, a lot of work was done. A vision was developed and sketches were made. On that basis we got a building permit. However, our needs have changed somewhat and there is no cut and dried plan yet. That is why we went looking for an architect who could help us make a solid plan which we can use to get further funding and who can subsequently supervise the renovation work.

Op 21 mei hadden we een eerste sessie met gebruikers van de Gymzaal om de visie en huidige gebruikersbehoeften in kaart te brengen. Daarna heeft deze verbouwingsgroep de vOn 21 May, we held a first session with users of the Gymzaal to map out the vision and current user needs. After that this renovation group has reviewed the proposals submitted by four architects. Three of them gave a presentation and answered our many questions. We unanimously selected Corine Keus. She has more than 20 years of experience in transforming urban buildings, working closely with the users. A nice example of her work is the New Farm. The building where the Haagse Zwam grows the oyster mushrooms we sell on Wednesdays, where Liselotte bakes her wonderful bread and where Jitske Bloemsma started her cooperative www.goedetendenhaag.nl

Maquette made by Eline Hoftiezer

DThe current renovation group consists of representatives of Conscious Kitchen (Joëlle van de Sande), Lekkernassûh and the package free shop (Debbie Collins, Sara Rodney, Brian Eisenburger, Sander Westerduin), caretaker of the Gymzaal (Sytske Roskam), Monika Seyfried (Weggeefwinkel), Michael Tjia (an interested LN member) and Marijn and Rebekka from the board of the Gymzaal. Other (potential) users who want to play an active role in this process can still join the group. Let us know at info@lokaalvoedseldenhaag.nl.

Through these newsletters we are going to keep you posted about all developments at the Gymzaal.